آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی


 

-         دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»91

-         راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی ۱۳۹۵ 

-         آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور۱۳۸۹ 

-         منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ۱۳۸۵ 

-         سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی ۱۳۸۵ 

-         دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۱۳۹۱ 

-         اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور (بازنگری شده در هفتم تیرماه ۱۳۹۱(

-         دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۱۳۸۸ 

-         آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی (بازنگری تابستان ۹۳)