فرم ها و دستورالعمل های داخلی

پروپوزال طرحهای کمیته تحقیقات دانشجویی

اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی

گزارش کارآزمایی ها بالینی (CONSORT)

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

فرم پروپوزال تحقیقات کیفی

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور۱۳۹۲

سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی ۱۳۹۲

اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

(بازنگری شده در هفتم تیرماه ۱۳۹۱)

دستورالعمل جایزه چاپ مقالات