اعضای شورای مرکزی

  اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  رشته

  آدرس الکترونیک

  مرتضی کرمانی

  دبیر کل

  پزشکی

  kermani1995@gmail.com

  امیرحسین پورافخم

  دبیر دانشکده پزشکی

  پزشکی

  ah_pouraf@yahoo.com

  غالب منصوری

  دبیر دانشکده بهداشت

  بهداشت حرفه ای

  golf.bahar91@yahoo.com

  مهدی منوچهری

  دبیر دانشکده پرستاری- مامایی

  پرستاری

  mahdi349277@gmail.com

  سجاد گردابی

  دبیر دانشکده پیراپزشکی

  پیراپزشکی

  sajjadgerdabi1996@gmail.com

  شیوا شکوری

  عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

  پزشکی

  shivashakouri@gmail.com

  پریسا حمیدی

  عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

  بهداشت حرفه ای

  p.hamidi6161@yahoo.com

  اشرف قیاسی

  عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

  بهداشت باروری

  a.ghiasi25@gmail.com

  فائزه آشوری

  عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

  پرستاری

  Faezeh1997ai@gmail.com