صورتجلسات

 مراحل و نحوه درست کردن افیلیشن های اشتباه در سایت اسکوپوس

شاخص ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور۱۳۹۸

–         دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»۹۷

–        راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی ۱۳۹۵

  آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور۱۳۸۹ 

–         منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ۱۳۸۵

–         سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی ۱۳۸۵ 

–         دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۱۳۹۱

–         اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور (بازنگری شده در هفتم تیرماه ۱۳۹۱(

–         دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۱۳۸۸

–        آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی (بازنگری تابستان ۹۳)