سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

                                                    

Sarparast

نام و نام خانوادگی

دکتر مرضیه روحانی رصاف

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

پست الکترونیک

rohani@shmu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با سرپرست

تلفن داخلی:

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴ داخلی ۵۰۳

تلفن مستقیم:

۰۲۳-۳۲۳۹۰۶۰۰