سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی


Untitled-1نام و نام خانوادگی

دکتر علی مشایخ صالحی

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک

mashyekh@shmu.ac.ir

اطلاعات بیشتر: پروفایل شخصیارتباط با سرپرست


تلفن داخلی:

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴ داخلی ۵۰۳

تلفن مستقیم:

۰۲۳-۳۲۳۹۴۴۹۹


سوالات درسی:
پرسش و پاسخ