پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

talebi

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

 

دکتر سیدکمال غدیری
استادیار، مهندسی بهداشت محیط
گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

 

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

 

علی زمانی
دانشجوی دانشکده بهداشت
شماره تماس: ۷۷۳۰ ۸۷۵ ۹۳۳ ۹۸+

 

 

 

معاون پژوهشی

 

فاطمه فرهادی
دانشجوی دانشکده بهداشت
 

 

 

 

معاون آموزشی

 

مهسا بهرامی
دانشجوی دانشکده بهداشت
 

 

 

 

واحد نشریه

 

مهسا سلطانی
دانشجوی دانشکده بهداشت
 

 

 

 

روابط عمومی

 

آنیتا امین زاده
دانشجوی دانشکده بهداشت
 

 

 

 

اجرایی

 

بیتا عزمی
دانشجوی دانشکده بهداشت
 

 

 

 

اجرایی

 

یاسمن یحیی تبار
دانشجوی دانشکده بهداشت