گیفت های پژوهشی

به منظور حمایت از دانشجویان در انجام فعالیت های پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی بابت ثبت طرح های پژوهشی گیفت هایی را، مازاد بر پرداخت حق الزحمه انجام طرح، درنظر گرفته است. کمیته تحقیقات دانشجویی از مراحل ابتدایی ثبت طرح پژوهشی ادامه مطلب